Thursday, 15 November 2018

Dual Citizenship Information

National Reconciliation Policy

BOI Sri Lanka

boi

Select Language

Sri Lanka / Australia Time

Currency Rates

Visitor Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday697
mod_vvisit_counterYesterday588
mod_vvisit_counterThis week2385
mod_vvisit_counterLast week4899
mod_vvisit_counterThis month8613
mod_vvisit_counterLast month18396
mod_vvisit_counterAll days1852157
Templates Joomla 1.5
Home

MEDIA RELEASE: Office on Missing Persons

PDFPrintE-mail

මාධ්‍ය නිවේදනය

සත්‍යය සහ යුක්තිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘතිය (International Truth and Justice Project) විසින් අන්තර්ජාලයෙහි පළ කරන ලද නම් ලැයිස්තුවක් කෙරෙහි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී තිබේ. එම සංවිධානය පවසන ආකාරයට,  දැනට නම් 351 කින් සමන්විත සහ http://www.disappearance.itjpsl.com/#lang=englishයන අන්තර්ජාල ලිපිනයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වනුයේ 2009 මැයි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා භාරයේ සිටියදී අතුරුදන් වී යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයන්ය.

 

තවත් කාර්යයන් අතර, අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන් සෙවීම, ඔවුන් එසේ අතුරුදන් වූ වාතාවරණයන් හා ඔවුන්ට අත් වූ ඉරණම පැහැදිලි කිරීම; පුද්ගලයන් අතුරුදන්වීමේ සිද්ධීන් අඩු කිරීම පිණිස අදාල බලධාරීන් වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම; අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන්ගේ හා ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ අභිලාෂයන් ආරක්ෂා කිරීම; සහ එවැනි අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන්ට සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට පිළියම් ලබාගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි යෝග්‍ය මාර්ග හඳුනා ගැනීම යන කාර්යයන් ඉටු කිරීමට නියම වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති නිත්‍ය සහ ස්වාධීන ආයතනය වනුයේ පාර්ලිමේන්තු පනතකින් (2017 අංක 09 දරන පනතෙන් සංශෝධනය කරනු ලැබූ 2016 අංක 14 දරන පනතපිහිටුවනු ලැබ ඇති අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයයි.

 

එබැවින්, පහත සඳහන් තොරතුරු අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය වෙත දැනුම් දෙන ලෙස මෙරට හෝ විදේශවල වාසය කරන සියලු දෙනාගෙන්ම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර එසේ කිරීම දිරිමත්ද කරයි: 

-සත්‍යය සහ යුක්තිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘතිය විසින් ලැයිස්තු ගත කර ඇති පුද්ගලයන්ට සහ ඔවුන් අතුරුදන් වූ වාතාවරණයන්ට අදාල තවත්/වැඩිදුර/ සවිස්තරාත්මක ඕනෑම තොරතුරක්;

-පනතේ 27 වැනි වගන්තියෙන් නිර්වචනය කොට ඇති ආකාරයට අතුරුදන් වූයේ යැයි සැලකිය හැකි, ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිස් සාමාජිකයන්ද ඇතුළු පුද්ගලයන්ට අදාලව ඕනෑම පුද්ගලයකු/ ආයතනයක් සතුව ඇති වෙනත් ඕනෑම ලැයිස්තුවක්/ තොරතුරක්.

 ඔබ සතුව ඇති ඕනෑම තොරතුරක් කරුණාකර පහත සඳහන් ලිපිනයට යොමු කරන්න :

                                 සභාපති

 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය

ලිපිනය: 34, නාරාහේන්පිට පාර, නාවල, ශ්‍රී ලංකාව

විද්‍යුත් ලිපිනය: < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

 

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

කොළඹ 1

 2018 ජූනි 20 වැනිදා


ஊடகவெளியீடு

சர்வதேசஉண்மைமற்றும்நீதிதிட்டத்தினால்இணையத்தில்வெளியிடப்பட்டிருந்தபெயர்களடங்கியபட்டியல்ஒன்றுவெளிநாட்டுஅலுவல்கள்அமைச்சின்கவனத்தைஈர்த்துள்ளது. சர்வதேசஉண்மைமற்றும்நீதிதிட்டத்திற்குஅமைவாக, தற்பொழுது351 பெயர்களைக்கொண்டுள்ளதும், http://www.disappearance.itjpsl.com/#lang=tamil இன்வாயிலாகஅணுகிக்கொள்ளக்கூடியதுமானஇந்தபட்டியலில்இடம்பெற்றுள்ளபெயர்கள்2009 மேமாதத்தில்இலங்கைஆயுதப்படையினரின்காவலில்இருந்தபோதுகாணாமலாக்கப்பட்டதாககூறப்படும்நபர்களினுடையதாகும்.

 

பாராளுமன்றசட்டம்ஒன்றினால் (2017ஆம்ஆண்டின்09ஆம்இலக்கசட்டத்தினால்திருத்தப்பட்ட2016ஆம்ஆண்டின்14ஆம்இலக்கசட்டம்தாபிக்கப்பட்டுள்ளகாணாமல்போனோருக்கானஅலுவலகமானது, ஏனையவற்றுக்குமத்தியில், காணாமல்போனநபர்களைதேடுதல்மற்றும்கண்டறிதல்மற்றும்குறித்தநபர்கள்எந்தசந்தர்ப்பத்தில்காணாமல்ஆக்கப்பட்டார்கள்என்பதனைதெளிவுபடுத்துதல், மற்றும்அவர்களதுதலைவிதி; காணாமல்போனநபர்களின்சம்பவங்களைகுறைப்பதன்ஊடாகசம்பந்தப்பட்டஅதிகாரசபைகளுக்குபரிந்துரைகளைமேற்கொள்ளுதல்; காணாமல்போனநபர்கள்மற்றும்அவர்களதுஉறவினர்களின்நலன்களைபாதுகாத்தல்; மற்றும்காணாமல்போனநபர்கள்அல்லதுஅவர்களதுஉறவினர்களுக்குவழங்கப்படக்கூடியமுறையானநிவாரணங்களைஅடையாளங்காணுதல்போன்றசெயற்பாடுகளுக்கானஅதிகாரமுடையஇலங்கையிலுள்ளநிரந்தரமானதும், சுதந்திரமானதுமானஅமைப்புஆகும்.

 

ஆகையால், பின்வருவனதொடர்பிலானதகவல்களைஇலங்கையில்அல்லதுவெளிநாட்டிலுள்ளஎவரேனும்அறிந்திருந்தால்காணாமல்போனோருக்கானஅலுவலகத்துடன்பகிர்ந்துகொள்ளுமாறுவெளிநாட்டுஅலுவல்கள்அமைச்சுவலியுறுத்தி, ஊக்குவிக்கின்றது:

-       சர்வதேசஉண்மைமற்றும்நீதிதிட்டத்தினால்வெளியிடப்பட்டுள்ளபட்டியலிலுள்ளநபர்கள்தொடர்பானஏதேனும்ஏனைய/மேலதிக/விரிவானதகவல்கள்மற்றும்அவர்கள்எவ்வாறானசந்தர்ப்பத்தில்காணாமலாக்கப்பட்டார்கள்;

-எவரிடமும்/எந்தஅமைப்பிடமும்காணப்படும், இந்தசட்டத்தின்27ஆம்பிரிவினால்விபரிக்கப்பட்டுள்ளவகையில்காணாமல்போயுள்ளதாககருதப்படத்தக்கபாதுகாப்புபடையினர்மற்றும்பொலிஸார்உள்ளடங்கலானஏதேனும்நபர்களின்வேறுஏதேனும்பட்டியல்கள்/தகவல்கள்

ஏதேனும்தகவல்கள்காணப்படின், அவற்றைபின்வரும்வகையில்தெரியப்படுத்தவும்:

                                       தலைவர்,

காணாமல்போனோருக்கானஅலுவலகம்,

முகவரி: 34, நாராஹேன்பிடவீதி, நாவல, இலங்கை

மின்னஞ்சல்: <"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

 

இலங்கைவெளிநாட்டுஅலுவல்கள்அமைச்சு

கொழும்பு01
 

 

 

MEDIA RELEASE

 

The attention of the Ministry of Foreign Affairs has been drawn to a list of names published online by the ITJP (International Truth and Justice Project). According to the ITJP, this list, which presently consists of 351 names and can be accessed at http://www.disappearance.itjpsl.com/#lang=english is of persons who are alleged to have disappeared while in the custody of the Sri Lankan Armed Forces in May 2009.

 

The Office on Missing Persons (OMP) which has been established by an Act of Parliament (Act No. 14 of 2016 as amended by Act No. 09 of 2017) is the permanent and independent entity in Sri Lanka that is vested with the tasks of, inter alia, searching and tracing of missing persons and clarifying the circumstances in which such persons went missing, and their fate; making recommendations to the relevant authorities towards reducing the incidents of missing persons; protecting the rights and interests of missing persons and their relatives; and identifying proper avenues of redress to which such missing persons or their relatives may have recourse.

 

Therefore, the Ministry of Foreign Affairs urges and encourages anyone in Sri Lanka or overseas to kindly share with the Office on Missing Persons:

 

-any further/additional/detailed information pertaining to persons whose names have been listed by the ITJP and the circumstances under which they went missing;

 

-any other lists/information that may be available with anyone/ entity pertaining to any individuals including lists of security forces and police personnel, who may be considered to be missing, as defined by Section 27 of the Act.

 

 Kindly direct any information available to:

 

Chairperson,

Office on Missing Persons,

Address: 34, Narahenpita Road, Nawala, Sri Lanka

E-mail: < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

 

Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka

Colombo 1

20 June 2018